کتابهای الکترونیکی تجارت با کشورها



 

 


صادرات و توسعه

روشهای عملی توسعه کسب و کار برای صادرات

مدیریت بحران و ایمنی در بنادر

لزوم توسعه مديريت بحران و بکارگیری آن در بنادر

در جستجوی حق انتخاب

آموزه های رهبری برای زنان

بازاریابی بین الملل

یادگیری مفاهیم اساسی در بازاريابی بين المللی

 

info@import-export.ir


+98-915-415-9252