قانون حق‌العمل کاری در گمرک

بخش یكم - تعریف حق‌العمل كار و شرایط عمومی حق‌العمل كاری در گمرك

ماده ۳۷۶ - حق‌العمل كار در گمرك به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق می‌شود كه تشریفات گمركی كالای متعلق به شخص دیگری را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد كسانی كه بدون داشتن كارت حق‌العمل كاری تشریفات گمركی كالا را به وكالت انجام می‌دهند نمی‌توانند بیش از ۱۰ مرتبه در سال به این كار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه‌ها یا مستخدمین حق‌العمل كاران كه منحصرا كارهای آن تجارتخانه یا آن حق‌العمل كار را در گمرك انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده ۳۸۲ این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده ۳۷۷ - هیچ شخصی به عنوان حق‌العمل كار در گمرك پذیرفته نمی‌شود مگر اینكه پروانه مخصوص این شغل را از گمرك ایران تحصیل نموده باشد.
پروانه حق‌العمل كاری در گمرك به اشخاصی داده می‌شود كه دارای كارت بازرگانی بوده و حایز شرایط مذكور در زیر باشند:
۱ - تابعیت ایران
۲ - سن كمتر ازبیست و پنج سال نباشد.
۳ - نداشتن محكومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرك به گواهی كتبی مقامات مربوط.
۴ - حداقل داشتن دیپلم دبیرستان، دارندگان مدارك تحصیلی بالاتر در شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت.
۵ - كارمند دولت نباشد.
۶ - پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمركی و آیین نامه آن كه از طرف گمرك هرسال یكبار به عمل خواهد آمد.

تبصره - اشخاصی كه در تاریخ تصویب این آیین نامه بیش از سه سال سابقه حق‌العمل‌كاری دارند از داشتن مدرك تحصیلی فوق و دادن امتحان معاف خواهند بود ولی پس از یكسال تمدید كارت حق‌العمل‌كاری آنها موكول به توفیق در امتحان موضوع این ماده خواهد بود.

ماده ۳۷۸ - حق‌العمل كاران به دو طبقه تقسیم و ازآنان وجه‌الضمان نقدی یا تضمین بانكی به شرح زیر أخذ می‌شود:
۱ - كسانی كه درآمد غیرخالص حق‌العمل كاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال باشد یكصد هزار ریال
۲ - كسانی كه درآمد غیر خالص حق‌العمل كاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال به بالا باشد دویست هزار ریال
تبصره ۱ - وجوهی كه به عنوان وجه‌الضمان اخذ می‌شود تا موقعی كه حق‌العمل كار در گمرك به شغل خود ادامه می‌دهد باید در بانك به حساب سپرده ثابت گذارده شود و سود آن عاید صاحب وجه می‌گردد.
تبصره ۲ - در صورتیكه میزان درآمد حق‌العمل كار در یك سال طبق دفتر مذكور در ماده ۳۸۳ این آیین نامه از حدنصاب تجاوز نماید موظف است موقع تمدید پروانه تضمین خود را به تناسب كاركرد سالانه افزایش دهد.

ماده ۳۷۹ - برای تحصیل پروانه حق‌العمل كاری در گمرك داوطلبان این شغل باید كتبا از گمركی كه می‌خواهند در آنجا حق‌العمل كاری كنند درخواست صدور پروانه نمایند متقاضی باید به درخواست خود مدارك حایز بودن شرایط مذكور در ماده ۳۷۷ این آیین‌نامه كه از طرف مقامات صلاحیتدار باید صادر شده باشد با سه قطعه عكس ضمیمه نماید، رییس گمرك مزبور درخواست و ضمایم آنرا رسیدگی و تحقیقاتی نیز درباره سوابق متقاضی به عمل آورد. درصورتیكه اشكالی در قبول تقاضا به نظرش نرسد پروانه صادر و امضاء و آنرا به ضمیمه درخواست و ضمایم ضمن گزارش برای تصویب و امضاء به گمرك ایران ارسال می‌دارد. موقع تسلیم پروانه به ذینفع باید به نسبت درجه‌بندی به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ ریال از او أخذ و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود.
تبصره ۱ - درخواست حق‌العمل كاری روی اوراق چاپی طبق نمونه مخصوص تنظیم و امضاء متقاضی باید در ذیل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
تبصره ۲ - اشخاصی كه در گمركخانه‌های مختلف می‌خواهند به حق‌العمل كاری بپردازند در تقاضای خود باید این نكته را تصریح نمایند و درخواست خود را برای صدور پروانه مستقیما به گمرك ایران تسلیم دارند. گمرك ایران مجاز است به تناسب حجم كار و خصوصیات هر یك از گمركخانه‌ها تعداد حق‌العمل كاران را تعیین و محدود نماید و برای تأمین این منظور ادارات گمرك شهرستانها موظفند تا قبل از پایان دی ماه هر سال عده حق‌العمل كاران را كه در سال بعد مورد احتیاج خواهد بود به مركز گزارش دهند تا گمرك ایران برای صدور پروانه جدید با رعایت مفاد ماده۳۷۷ این آییننامه و حق تقدم از نظر معدل امتحانات مربوط اقدام نماید.
ماده ۳۸۰ - مدت اعتبار پروانه حق‌العمل‌كاری فقط یكسال از تاریخ صدور آن است درصورتیكه دارنده پرونده مایل به ادامه حق‌العمل كاری در گمرك باشد باید قبل از انقضای مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق‌العمل‌كاری موضوع ماده ۳۸۳ این آییننامه درخواست تمدید آن را از گمركی كه پروانه را گرفته بكند، رییس گمرك محل درصورتیكه تخلفی كه مستلزم محرومیت دایم یا موقت از شغل حق العمل كاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل او را صلاح بداند، می‌تواند با ملاحظه دفتر حق‌العمل كاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر حق‌العمل كاری سال بعد تا یكسال دیگر پروانه را تمدید نماید.
تبصره - درجه‌بندی گمركخانه‌های موضوع این ماده اول دی ماه هر سال وسیله گمرك ایران تعیین و اعلام می‌گردد.

ماده ۳۸۱ - حق‌العمل كار موظف است اصل وكالتنامه رسمی ثبتی اشخاصی كه به حساب آنها تشریفات گمركی را انجام می‌دهد طبق نمونه‌ای كه گمرك ایران تعیین می‌نماید تنظیم و به گمرك ایران تسلیم و رونوشت گواهی شده آن را در هر مورد به اظهارنامه تسلیمی ضمیمه نماید.

ماده ۳۸۲ - برای مستخدمین تجارتخانه‌ها و مستخدمین حق‌العمل كاران كه جهت انجام تشریفات گمركی یا كمك در انجام امور گمركی به گمرك مراجعه و منحصرا كارهای مربوط به تجارتخانه یا حق‌العمل كار مربوط را انجام می‌دهند با رعایت شرایط و تشریفات زیر كارت مخصوصی صادر می‌گردد.
الف - این قبیل اشخاص علاوه بر داشتن سواد در حدود سوم دبیرستان و داشتن اطلاعات مربوط به امور گمركی باید دارای شرایط مقرر در بندهای ۱ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۷ این آییننامه باشند و درباره این قبیل مستخدمین حداقل سن بیست سال خواهد بود.
ب - اگر فقط به عنوان كمك در انجام تشریفات گمركی دخالت نمایند باید معرفی نامه‌ای كه امضاء آن در دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد از طرف تجارتخانه یا حق‌العمل كار با تعیین حدود مداخله در امور ارایه نمایند در اینصورت حق امضای اوراق و اظهارنامه را نداشته و این قبیل اوراق فقط با امضای بازرگان یا حق‌العمل كاری كه از طرف صاحب كالا وكالت دارد در گمرك قبول می‌شود.
ج - اگر بخواهند اظهارنامه و اوراق را نیز امضاء كنند باید وكالت نامه رسمی و ثبتی با رعایت شرایط ماده ۳۸۱ این آییننامه از صاحب كالا در دست داشته و به گمرك تسلیم و رونوشت گواهی شده آنرا در هر مورد به اظهارنامه تسلیمی ضمیمه نمایند. در صورتیكه چنین اختیاری از طرف حق‌العمل كار به مستخدم خود داده شود به شرطی پذیرفته می‌شود كه آن حق‌العمل كار طبق وكالتنامه صاحب كالا كه به گمرك تسلیم نموده وكالت در توكیل هم داشته باشد.
در هر دو حال دهنده معرفی نامه یا وكالتنامه باید نسبت به اعمال شخص معرفی شده به گمرك به شرح زیر ضمانت كتبی بسپارد:
((اینجانب………………… دارای كارت بازرگانی / پروانه حق‌العمل كاری شماره………………… صادره از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تعهد می‌نمایم هرگاه دراثر اعمال آقای ………… به گمرك ایران ضرر و زیانی وارد شود و یا در اثر تخلف از مقررات گمركی جریمه به او تعلق بگیرد ضرر و زیان وارده را جبران و جریمه متعلق را طبق نظر گمرك پرداخت نمایم.))
د - برای هریك از این اشخاص پس از تسلیم معرفی‌نامه یا وكالتنامه (اصل یا رونوشت گواهی شده) و اسناد و مدارك مقرر رییس اداره در صورتیكه آنرا حایز شرایط تشخیص داد كارت مخصوصی مبنی بر حدود اختیاراتی كه از طرف معرف یا موكل به دارنده آن داده شده است برای مدتی كه از یكسال تجاوز نخواهد كرد صادر می‌نماید. كارتهای مزبور در دو نسخه صادر و به هر دو نسخه باید عكس دارنده آن الصاق و با دریافت پنجاه ریال به نسخه اول تمبر الصاق و ابطال شود.
نسخه اول كارت به ذینفع تسلیم نسخه دوم در پرونده مربوط به حق‌العمل كار معرف یا موكل ضبط می‌شود و اگر دارنده كارت مستخدم تجارتخانه باشد برای او پرونده مخصوصی باز و نگاهداری می‌شود.
تبصره - حق‌العمل كاران می‌توانند با توجه به حجم كار خود در گمرك عده لازم نماینده را با تشخیص رییس گمرك و رعایت مقررات مربوط معرفی نمایند.

ماده ۳۸۳ - حق‌العمل كار موظف است تمام عملیاتی را كه در گمرك به وكالت اشخاص انجام می‌دهد در دفتر مخصوص ثبت نماید این دفتر به هزینه حق‌العمل كار طبق نمونه و دستوری كه گمرك محل می‌دهد نگاهداری می‌شود و قبل از شروع به ثبت باید برگهای آن از طرف گمرك محل شماره گذاری و دفتر پلمپ شود و در اولین برگ مزبور نام و نشانی حق‌العمل كار و شماره و تاریخ پروانه صادره از گمرك ایران و همچنین تعداد برگهای آن قید و به امضای رییس گمرك برسد و سپس در مقابل رسید به حق العمل كار تسلیم شود.

ماده ۳۸۴ - رییس گمرك حق دارد هر موقعی كه بخواهد دفتر حق‌العمل كار را رسیدگی كند و حق‌العمل كار موظف است به محض اخطار كتبی رییس گمرك دفتر خود را بلافاصله جهت رسیدگی به اختیار او بگذارد رییس گمرك یا نماینده او در هر دفعه كه دفتر را رسیدگی می‌كنند باید رؤیت خود را با قید تاریخ در زیر آخرین ثبت آن یادداشت و امضاء نمایند.

ماده ۳۸۵ - حق‌العمل كار مكلف است دفتر مزبور را همیشه مرتب و بدون حك و خدشه نگاهدارد.

بخش دوم - تخلفات حق‌العمل كاران و مجازات آنها

ماده ۳۸۶ - هرگاه حق‌العمل كار در ضمن اشتغال به شغل حق‌العمل كاری در گمرك عمدا اظهارنامه خلاف واقع تنظیم و یا اقدامی برخلاف قانون و آییننامه گمركی مرتكب شود كه متضمن زیان مالی دولت باشد تخلف او به پیشنهاد گمرك در كمیسیون مركب از نمایندگان وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرك ایران رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف طبق رأی قطعی كمیسیون مزبور پروانه حق‌العمل‌كار متخلف به طور موقت یا دایم باطل خواهد شد (ماده ۳۶ قانون امور گمركی) چنانچه حق العمل كار در ارتكاب قاچاق گمركی دخالت داشته باشد علاوه بر اجرای مقررات بالا مشمول مقررات قانون مرتكبین قاچاق نیز خواهد بود.
تبصره - هرگاه حق‌العمل كار متخلف از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل كسانی كه در آن شخصیت حقوقی دارای حق امضاء بوده و اظهارنامه خلاف را امضاء كرده و یا در آن اقدام خلاف مداخله داشته‌اند می‌باشد و هرگاه حق‌العمل كار مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی كه دارای امضاء در یك شخصیت حقوقی حق‌العمل كاری است در امور حق العمل كاری گمركی مداخله نماید.

ماده ۳۸۷ - گمرك هر محل باید برای هریك از حق‌العمل كارانی كه با تحصیل پروانه مشغول حق‌العمل كاری در گمرك آن محل باشند پرونده مستقلی مركب از سه پوشه نگاهدارد.
اوراقی كه در این پرونده‌ها همیشه باید موجود باشد به شرح زیر است:
پوشه اول - درخواست متقاضی برای تحصیل پروانه
رونوشت یا فتوكپی گواهی شده پروانه حق‌العمل كاری
فتوكپی گواهی شده كارت بازرگانی موضوع ماده ۳۷۷ این آییننامه
ورقه رسید دفتر حق‌العمل كاری موضوع ماده ۳۸۳ این آییننامه
پوشه دوم - یك نسخه از هر صورتمجلس تخلف یا صورتمجلس قاچاق كه بر علیه او در گمرك تنظیم می‌شود.
پوشه سوم - هرنوع مكاتبات و مراسلات دیگری كه در مورد شخص حق‌العملكار مبادله می‌شود.

(منبع: icbu.ir)

 

 

 

 

logo-samandehi

 

تمام حقوق این وبسایت متعلق به پایگاه خبری واردات و صادرات است.

  info@import-export.ir

  +98-915-415-9252